คุยเฟื่องเรื่องโอสถ ตอน "ซานเปียน ป่ายฟุ่ง"
อธิบายสภาวะการมีบุตรยาก